Privacybeleid van Ifolor GmbH, Duitsland

Het ifolor-team is verheugd dat u ons heeft gekozen om uw fotoproducten te maken. Uw tevredenheid is onze topprioriteit. Hieronder staat ons privacybeleid beschreven. Dat hebben we opgesteld om u te garanderen dat we uw foto's en persoonsgegevens juist verwerken. Dit document vermeldt welke persoonsgegevens (i.e. gegevens in verband met geïdentificeerde of identificeerbare personen) we door uw bezoek aan onze websites en uw bestellingen verzamelen, en hoe die worden verwerkt en gebruikt. We leggen ook ons gebruik van cookies van cookies uit.

1. Verzamelen van persoonlijke gegevens, beveiliging van gegevens en communicatie

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, zoals uw naam, adres, e-mailadressen en gedrag als gebruiker. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de geldende voorschriften voor gegevensbescherming en de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder, alsmede alle overige internationale en nationale wetten die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens.
Wij verzamelen alleen gegevens wanneer wij daartoe verplicht zijn uit hoofde van de wet of een overeenkomst, wanneer dat nodig is voor het aangaan van een overeenkomst of voor het uitvoeren van onze diensten en de afwikkeling van overeenkomsten. Wanneer het verstrekken van gegevens geschiedt op basis van vrijwilligheid is dit aangegeven. Het heeft geen negatieve consequenties wanneer u deze gegevens niet verstrekt. Er is dan wel een kans dat de communicatie met u in sommige gevallen moeilijker of trager verloopt.

Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde via gepaste technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen verdwijning en diefstal. Ze worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor derden. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij het inloggen of betalen, worden uw persoonlijke gegevens versleuteld via de Secure Socket Layer-technologie (SSL). Dat betekent dat de communicatie tussen uw computer en onze servers verloopt via erkende encryptieprocedures.

2. Verantwoordelijke, contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming

(1) „Verantwoordelijke“ in de zin van art. 4 lid 7 AVG is: 
Ifolor GmbH 
Reichenaustraße 19a
78467 Konstanz
Duitsland
E-mail: service@ifolor.nl
Telefoon: +49 7531 807010

(2) Onze functionaris gegevensbescherming bereikt u via:
Beauftragter für den Datenschutz 
c/o Ifolor GmbH 
Reichenaustraße 19a
78467 Konstanz
Duitsland
E-mail: dsb@ifolor.de

3. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking bij ons:

De rechtsgrondslag van de gegevensverwerking vloeit voort uit art. 6 AVG, waarbij de verwerking vooral gebaseerd is op:
- toestemming, art. 6 lid 1, eerste zin sub a AVG
- uitvoering overeenkomst, art. 6 lid 1, eerste zin sub b AVG 
- nakoming juridische verplichtingen, art. 6, lid 1, sub c AVG en 
- waarborging van gerechtvaardigde belangen, art. 6, lid 1, sub f AVG.

4. Uw rechten als betrokkene

(1) U heeft op grond van de AVG jegens ons de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens:
- Recht op informatie, art. 15 AVG 
- Recht op rectificatie, art. 16 AVG 
- Recht op verwijderen (“het recht vergeten te worden”), art. 17 AVG 
- Recht op beperking van de verwerking, art. 18 AVG 
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20 AVG
- Recht op bezwaar tegen verwerking, art. 21 AVG (zie hierna ook onder 5).

(2) Op grond van art. 22 AVG heeft u bovendien het recht niet te worden onderworpen aan louter geautomatiseerde besluitvorming – inclusief profiling
– die voor u juridische gevolgen heeft of u op overeenkomstige wijze nadelig beïnvloedt, voor zover deze besluitvorming
- niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u als betrokkene en ons als verantwoordelijke, 
- op grond van de rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten die op ons als verantwoordelijke van toepassing zijn, toegestaan is en deze rechtsvoorschriften voorzien in passende maatregelen ter waarborging van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen als betrokkene of 
- geschiedt met uw uitdrukkelijke toestemming.

(3) Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de bepalingen van de privacywetgeving, heeft u op grond van art. 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder. U kunt van dit recht in het bijzonder gebruikmaken door een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in de lidstaat waarin u verblijft of van de plaats waar de vermoedelijke schending is gepleegd.

5. Uw recht op het intrekken van uw toestemming en indienen van een klacht

Uw recht op het intrekken van uw toestemming
U heeft te allen tijde het recht uw toestemming weer in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking tot dusver. Wanneer u uw toestemming intrekt, staken wij de desbetreffende verwerking.

Uw recht op het intrekken van uw toestemming bij gerechtvaardigde belangen
Op grond van art. 21 AVG heeft u te allen tijde het recht op gronden die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die verzameld worden op grond van artikel 6, lid 1 sub f AVG. Wij staken dan de verwerking van uw persoonlijke gegevens, tenzij er aantoonbare dwingende gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of deze dient voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van gerechtelijke vorderingen.

Uw recht op het intrekken van uw toestemming bij direct marketing
Op grond van artikel 21 AVG heeft u het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van direct marketing, waarna deze verwerking ten behoeve van direct marketing of het waarborgen van gerechtvaardigde belangen wordt gestaakt.

6. Verzamelen van persoonsgegevens

Bij elk bezoek van u aan onze website worden uw toegangsgegevens en gegevens die zijn vereist voor de werking van onze gebruikersinterfaces en het verwerken van uw aanvraag tijdelijk opgeslagen op onze webservers. Die houden verband met de verbindingsgegevens van uw computer (IP-adres), de subpagina's die u bezoekt op onze site, datum en duur van uw bezoek, herkenning van de soorten apparaten, het besturingssysteem, de browser en website of de locatie waarvandaan u ons bezoekt.

Anderszins verwerken we uitsluitend gegevens die u met ons deelt tijdens het registreren, het plaatsen van een bestelling of aanvraag, alsmede uw afbeeldingsgegevens en andere gegevens die u vermeldt voor het verwerken van uw bestellingen. Deze gegevensverzameling valt niet onder een wettelijke meldingsplicht bij de autoriteiten.

We verzamelen en verwerken dergelijke gegevens uitsluitend voor zover dit dient als professionele verwerking van uw bestelling en het onderhouden van onze klantrelatie.

Afgezien daarvan verwerken we geanonimiseerde gegevens over hoe onze bezoekers onze gebruikersinterfaces gebruiken; het ondersteunt ons bij het bevorderen van onze diensten en functies van onze websites, en om die op uw behoeften aan te passen.

7. Gebruik en overdracht van persoonsgegevens

We behandelen uw gegevens principieel vertrouwelijk en dragen ze niet over aan verwerkende derde partijen. We behouden ons echter het recht voor om de gegevens door derde partijen in Zwitserland of EU-landen te laten verwerken, indien dit is vereist voor het operationeel verwerken van uw bestellingen. In dergelijke gevallen zal een adequaat niveau van gegevensbescherming worden gegarandeerd door naleving van de wetten voor privacybescherming die van toepassing zijn in Zwitserland, de EU en andere betreffende landen, en door overeenkomstige contracten met onze leveranciers.

Om nabestellingen of ook eventuele reclamaties te kunnen verwerken, bewaren wij uw bestelgegevens uiterlijk 30 dagen, voordat zij voorgoed worden gewist.

Het elektronische betaalproces (m.u.v. betaling op factuur) wordt door onze gecertificeerde betalingsdienstaanbieder, Datatrans AG in Zürich, afgehandeld. Bij de betaling worden uw betaalgegevens direct tussen u en onze betalingsdienstaanbieder uitgewisseld en aansluitend bij deze tijdelijk opgeslagen voor de betalingsafhandeling en voor eventuele reclamaties of tegoedboekingen.

Als u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief dan wordt deze verzonden via de technische dienstverlener Selligent SA in België, aan wie wij uw voor uw nieuwsbriefabonnement verstrekte gegevens doorgeven. Deze overdracht dient ons rechtmatige belang bij het gebruik van een reclame-effectief, veilig en gebruikersvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Selligent SA gebruikt deze informatie voor verzending en voor statistische, gepseudonymiseerde evaluatie van de nieuwsbrief in onze opdracht. U kunt de nieuwsbrief op elk moment schriftelijk of rechtstreeks in de nieuwsbrief opzeggen.

8. Link via sociale media

U kunt onze afbeeldingsgegevens ter verwerking niet uitsluitend vanuit uw eigen apparaten versturen, maar ook via internetdiensten zoals Facebook, OneDrive en Picasa. U verleent ons hierbij geen toegang tot uw inloggegevens voor die diensten of andere gegevens van u die deze diensten bevatten. De bestelsoftware van ifolor krijgt uitsluitend de beschikking over uw gedeelde gegevens en afbeeldingen en/of uw openbare profiel. Deze diensten bieden u meer gedetailleerde informatie over welke gegevens daarbij gebruikt kunnen worden. Lees ook de privacybepalingen van deze diensten.

9. Google-Tag-Manager:

Deze website maakt gebruikt van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee verkopers websitetags via een platform kunnen beheren. De Tool Tag Manager zelf (die de tags aanbrengt) is een domein zonder cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. Het hulpmiddel schakelt andere tags in die van u uit onder bepaalde omstandigheden gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als op een domein- of cookieniveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle trackingtags bestaan die met de Google Tag Manager worden uitgevoerd.

Klik hier om de Google Tag Manager voor dit domein te deactiveren. Hierdoor worden er geen verdere tracking-scripts (zie ook op gebruik gebaseerde online reclame) uitgevoerd.

10. Op gebruik gebaseerde online reclame:

In dit gedeelte willen wij u uitgebreid informeren over het onderwerp “op gebruik gebaseerde online reclame". Onze website, of de website van waaruit u zojuist door bent gestuurd, documenteert en verwerkt uw gebruiksgedrag anoniem. Daardoor profiteert u als gebruiker doordat u reclame ontvangt die beter bij uw interesses past en minder willekeurig verspreide reclame. Voor het documenteren van uw gebruiksgedrag wordt een cookie op uw computer opgeslagen.

Er wordt informatie verzameld over uw activiteiten op deze website (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina's van het internetaanbod). Er worden verschillende gebruiksgegevens opgeslagen met gebruik van een pseudoniem, zodat persoonlijke identificatie in principe uitgesloten is. Voor de gegevensverzameling voor het versturen van op gebruik gebaseerde online reclame gebruiken wij de volgende hulpmiddelen:
Adform, Affilinet, Bing, Facebook, Google, M-Pathy, Montemedia, Plista, Refined Ads, Romandie Network Conversion, Search Love, Selligent, Tradetracker, Trusted Shops

11. Facebook Connect

Facebook Connect is een functie van Facebook die Facebook-gebruikers de mogelijkheid biedt zich met hun Facebook-identiteit aan te melden op andere websites, apps en diensten. Daarbij krijgt deze andere dienst toegang tot bepaalde op Facebook opgeslagen voorkeuren en koppelingen waarop hij zijn eigen aanbiedingen kan baseren. Hierbij worden de instellingen van de gebruiker in Facebook als uitgangspunt genomen. Meer informatie vindt u in de Verklaringen van Facebook Facebook. Facebook kan gegevens over de stappen van gebruikers op dergelijke andere diensten gebruiken om bezoekers aan onze website op zijn diensten te herkennen om zo voor de interesses en voorkeuren van de gebruiker aanbiedingen te kunnen doen. U kunt deze vorm van reclame afwijzen door middel van de instellingen in uw browser, te vinden op de selectiepagina van de Digital Advertising Alliance Digital Advertising Alliance.

12. Cookies

We willen onze aanwezigheid op het web zo gebruikersvriendelijk en efficiënt mogelijk maken. We passen hierbij cookies. U mag zelf beslissen of onze software wel of niet cookies mag gebruiken op uw computer. U kunt uw browser zo configureren dat cookies niet worden geaccepteerd, of alleen van bepaalde websites, of uitsluitend na kennisgeving. Let er echter op dat bepaalde functies op uw website beperkt of gedeactiveerd kunnen zijn als u het toepassen van cookies op onze website weigert. Voor een gebruiksvriendelijke ervaring raden we browserinstellingen aan die onze cookies accepteren.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die bij bezoek aan onze websites worden opgeslagen op de browser van uw computer. Cookies ondersteunen de functies van onze dienst door het bewaren van uw gegevens tijdens een sessie of een bestelproces en het onthouden van bepaalde gebruikersinstellingen. Ze helpen ons ook te analyseren hoe onze diensten worden gebruikt, zodat we ze zo gebruiksvriendelijk en efficiënt mogelijk kunnen ontwerpen.

We passen sessie- en permanente cookies toe. Daarnaast worden partner- en affiliatecookies gebruikt. Sessiecookies worden slechts opgeslagen voor de duur van een bezoek aan onze websites, en worden automatisch verwijderd bij het sluiten van de browser.

Permanente cookies blijven op uw computer totdat u ze verwijdert of hun duur vervalt. Ze onthouden anonieme gegevens van gebruikers die herhaaldelijk een van onze websites bezoeken. Hierdoor kunnen we onze gebruikers optimaal ondersteunen en een gebruiker tussen anderen herkennen en onderscheiden. Zo kunnen we de persoonlijke instellingen onthouden en de gebruikerservaring op de website vereenvoudigen. Ook kunnen we elke gebruiker speciaal afgestemde content en pagina's bieden. Deze cookies zijn niet ontworpen om gebruikers te identificeren. Dergelijke cookies worden ook geïmplementeerd voor doeleinden als geanonimiseerde webanalytics

Partner- en affiliatecookies worden toegepast indien een gebruiker toegang verkrijgt tot onze diensten via een platform van een van onze partners (bv. via een advertentie). Ze dienen voor de boekhouding met dergelijke partners, bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker en worden verwijderd zodra de gebruiker zich op onze gebruikersinterface aanmeldt, of bij het vervallen van de vastgestelde duur.

Het toepassen van cookies kan normaal gesproken worden voorkomen, beperkt of uitgevoerd via een melding aan de gebruiker door bijbehorende instellingen in uw browser. De handleiding van uw browser zal u uitleggen wat u moet doen. Let er echter op dat: Sommige cookies essentieel zijn voor het gebruik van onze website of bepaalde functies. Als ze worden gedeactiveerd kunt u mogelijk het bestelproces niet doorlopen. Daarnaast kunnen er beperkingen gelden bij de weergave en gebruikersvriendelijkheid. Let er ook op dat u mogelijk geen cookies kunt deactiveren bij het betreden van onze gebruikersinterfaces via andere manieren dan een browser, bijvoorbeeld op mobiele apparaten.

13. Webanalytics

In het kader van onze webanalyse worden momenteel twee technische oplossingen aangewend.

Analytics-tools-Webtrekk
Om statistische gegevens over het gebruik van onze onlineaanbiedingen te verzamelen en dienovereenkomstig ons aanbod te verbeteren, worden bezoeken aan onze website voor marketing- en optimalisatiedoeleinden in gepseudonimiseerde vorm geëvalueerd. Hiervoor gebruiken wij in het kader van een orderverwerking de technologie van Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland. Hiermee worden gegevens automatisch verzameld en opgeslagen. Eveneens worden hierbij gebruiksprofielen onder pseudoniem aangemaakt. Webtrekk gebruikt deze om voor ons rapporten over de gebruikersactiviteiten op te stellen alsook om verdere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van ons onlineaanbod.

De juridische grondslag is ons rechtmatige belang conform art. 6 par. 1 lid 1 letter f van de AVG om een feilloos bestelproces voor u mogelijk te maken en ons aanbod voor de gebruikers in het algemeen gebruikersvriendelijker en effectiever vorm te geven.

Bij iedere toegang tot onze website wordt hierbij informatie vergaard en geëvalueerd, die door uw browser wordt doorgestuurd. Het vergaren geschiedt door middel van een pixel die op iedere pagina ingevoegd is en/of door middel van een Java-script en cookies. De volgende informatie wordt vergaard en verwerkt:

 • Naam van het opgeroepen bestand, tijdstempel
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Toestelidentificatie
 • Informatie (type/versie) over de gebezigde browser
 • Beeldscherm-browserresolutie en kleurcontrast
 • Browsertaal
 • Referrer-URL (de als laatste bezochte pagina)
 • IP-adres
 • Klikken
 • Java aan/uit
 • Cookies aan/uit
 • Plug-ins
 • Evt. informatie over uw winkelmandje (bv. aantal producten of de gebruikte munteenheid)
 • Evt. gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie en status als nieuwe klant

Webtrekk kort het IP-adres onmiddellijk na ontvangst in en gebruikt het in onze order enkel voor sessieherkenning en voor de geografische lokalisatie. Aan de hand van het ingekorte IP-adres kunt u als bezoeker van ons onlineaanbod niet geïdentificeerd worden.

Bij het gebruik van Webtrekk worden de volgende cookies geplaatst waarvan de houdbaarheid als volgt is:

 • Sessiecookie (voor sessieherkenning, levensduur: één sessie, d.w.z. totdat de browser gesloten wordt)
 • Langdurige cookies (voor het gepseudonimiseerd herkennen van terugkerende bezoekers: 12 maanden)
 • Opt-out-cookie (bij verzet tegen de tracering: 12 maanden)

Indien u niet akkoord gaat met het opslaan en evalueren van de analysegegevens uit uw bezoek, kunt u zich ertegen verzetten door op de volgende link te klikken:
Klik hier om Webtrekk voor dit domein te deactiveren.
Hiermee wordt in uw browser een zog. opt-out-cookie opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat de dienst geen webanalysecookies plaatst en geen sessiegegevens verzamelt. Houd er rekening mee: indien u uw cookies wist, wordt ook het opt-out-cookie gewist en moet het evt. door u opnieuw geactiveerd worden.

De geldende privacybepalingen van Webtrekk kunnen op https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html worden opgeroepen.

We zouden echter tevreden zijn als u met het toepassen van analytics-tools instemt, aangezien ze ons helpen bij het continu verbeteren van onze aanwezigheid op het web en onze diensten. Zo kunnen we die volledig optimaliseren en afstemmen op uw behoeften.

07/2020